Fundusz Inicjatyw Obywatelskich
Projekt: "Profesjonalizacja spółdzielni socjalnych" Spółdzielnia Socjalna WwwPromotion

     Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych

Opis projektu...

Cel projektu

Ogólnym celem projektu jest merytoryczne wsparcie i wzmocnienie sektora ekonomi społecznej - w szczególności spółdzielni socjalnych - podmiotów gospodarki społecznej niezbędnych do stabilnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego, niezbędnych do zwiększania wartości gospodarczej służącej potrzebom społecznym oraz sprawiedliwszego podziałowi zysków, podmiotów które skutecznie mogą korygować nierówności na rynku pracy i pogłębiać demokrację gospodarczą. Niniejszy projekt ma za zadanie przyczynienie się do zwiększenia konkurencyjności oferowanych usług i produktów przez spółdzielnie socjalne. Budowanie marki firmy i pozytywnego jej wizerunku, profesjonalizacja działań promocyjnych i marketingowych to konieczny warunek do rozwoju spółdzielni socjalnych, a tym samym lepszej kondycji ekonomicznej jej członków i ich rodzin. Poprzez realizację świadczenia w ramach projektu specjalistycznych, konkretnych usług marketingowych i promocyjnych oraz wsparcie merytoryczne w zakresie przygotowania do procesu lustracji ustawowej skierowanych wprost do spółdzielni socjalnych, jesteśmy przekonani o pozytywnych i wymiernych efektach tych działań.

Grupa docelowa

Projekt skierowany jest bezpośrednio do podmiotów ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych i ich statutowych przedstawicieli. Oferowane w ramach projektu wsparcie w komponencie doradczym (10 podmiotów) i szkoleniowym (20-tu przedstawicieli spółdzielni socjalnych) skierowane będzie do istniejących, zarejestrowanych w KRS i aktywnych gospodarczo spółdzielni socjalnych. Projekt realizowany będzie zgodnie z polityką równych szans i dobrowolnością uczestniczenia w nim. Zwracać się będziemy z propozycją usług objętych niniejszym projektem do zarejestrowanych spółdzielni socjalnych, bez względu na lokalizację podmiotu, rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej czy strukturę członkowską w spółdzielni.

Działania projektowe

Cel główny i cele szczegółowe realizowane będą poprzez:
  • system bezpośredniego wsparcia promocyjnego na witrynie internetowej - ogólnopolskim katalogu branżowym spółdzielni socjalnych;
  • profesjonalnie przygotowaną analizę ekonomiczno-marketingową przeznaczoną do kampanii marketingowo-reklamowych spółdzielni socjalnych;
  • podniesienie wiedzy oraz przygotowanie spółdzielni socjalnych do procesu lustracji ustawowej;
  • stworzenie okazji do spotkań przedstawicieli różnych branż spółdzielczości socjalnej oraz osób zaangażowanych w rozwój przedsiębiorczości społecznej w Polsce, wymianę doświadczeń nt. dotychczasowego funkcjonowania spółdzielni socjalnych.


Copyright © Wrocław 2010: Wolontariat Spółdzielczy